Το καταστατικό

Καταστατικό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών

Αρθρο 1ον

ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

Ιδρύεται δευτεροβάθμια συνδικαλιστική ένωση Ξεναγών Ελλάδας:
1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
•  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
με την επωνυμία Π A ΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΕΝΑΓΩΝ (Π.Ο.ΞΕΝ.) και έδρα την Αθήνα, οδός Βουλής 45-47). 

Αρθρο 2ον

ΣΚΟΠΟΙ

Βασικοί σκοποί της Π.Ο.ΞΕΝ. είναι:
•  Να συνενώνει στη δύναμή της όλα τα Σωματεία των Ξεναγών της Ελληνικής Επικράτειας και να καθοδηγεί τη δράση των Σωματείων - Μελών της, για συστηματική και συντονισμένη μελέτη, προστασία και προώθηση των επαγγελματικών, οικονομικών, ασφαλιστικών, ηθικών και κοινωνικών συμφερόντων των εργαζομένων ως ξεναγών - Μελών.
•  Να ενισχύει την πνευματική και κοινωνική ανύψωση των εργαζομένων του κλάδου και να υποβοηθεί την πνευματική κατάρτιση και ειδίκευσή τους, κατοχυρώνοντας και την επαγγελματική ιδιότητα του ξεναγού, δια της υποχρεωτικής συμμετοχής των ξεναγών στα κατά τόπους Σωματεία Ξεναγών.
•  Να φροντίζει για την επέκταση της εργατικής και κοινωνικής νομοθεσίας και για την επίβλεψη της εφαρμογής της προς όφελος των εργαζομένων ξεναγών.
•  Να παρακολουθεί, συμμετέχει και εξετάζει όλα τα εργατικά και κοινωνικά ζητήματα. Να διαφωτίζει τους εργαζόμενους του κλάδου γιά την συμβολή τους και το ρόλο τους στην εξέλιξη της κοινωνίας, την προώθηση και ανάπτυξη του Τουρισμού, την προώθηση της ειρήνης, της δημοκρατίας, της εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης ανάμεσα στους εργαζόμενους. 

Αρθρο 3ον

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΣΚΟΠΟΥ

Η Π.Ο.ΞΕΝ. γιά την πραγμάτωση των σκοπών της:
•  Οργανώνει όλους τους ξεναγούς σε σωματεία και καθοδηγεί τους αγώνες του κλάδου. Συνεργάζεται με εργατοϋπαλληλικές οργανώσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. Συμμετέχει σε εκδηλώσεις άλλων φορέων.
•  Ιδρύει λέσχες, βιβλιοθήκες, παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς, προμηθευτικούς, καταναλωτικούς και οικοδομικούς συνεταιρισμούς γιά τα μέλη, κατασκηνώσεις, κλπ.
•  Μπορεί να διαπραγματεύεται και να συνάπτει Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Παρακολουθεί την εφαρμογή Συλλογικών Συμβάσεων, οργανισμών, εργατικής νομοθεσίας. Εκπροσωπεί τα μέλη της στα Διαιτητικά, Διοικητικά, Ποινικά και Πολιτικά Δικαστήρια και σε άλλους φορείς.
•  Παρέχει ηθική και υλική βοήθεια στα σωματεία μέλη της και τα φυσικά μέλη σε περιπτώσεις ανάγκης.
•  Οργανώνει εκδρομές, χορούς, θεατρικές παραστάσεις, εκδηλώσεις κάθε μορφής τέχνης, γιορτές, κλπ., διά την ψυχαγωγία των μελών της και φίλων.
•  Παίρνει κάθε μέτρο που θα κριθεί αναγκαίο, σκόπιμο και πρόσφορo γιά την συνδικαλιστική, οικονομική, επαγγελματική, κοινωνική και πνευματική εξύψωση των μελών της. Εκδίδει εφημερίδα, περιοδικό ή ενημερωτικά φυλλάδια.
•  Ουδείς δύναται να ασκεί το επάγγελμα του ξεναγού αν δεν είναι μέλος ανεγνωρισμένου Σωματείου Ξεναγών.
•  Η Π.Ο.ΞΕΝ. βασισμένη στις αρχές του δημοκρατικού συνδικαλισμού διασφαλίζει την πλήρη αυτοτέλεια και ελευθερία των οργανώσεών του. 

Αρθρο 4ον

Η Π.Ο.ΞΕΝ. γίνεται μέλος ή αποχωρεί από την Τριτοβάθμια Οργάνωση με απόφαση του συνεδρίου της. 

Αρθρο 5ον

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Η Π.Ο.ΞΕΝ. συγκροτείται από τα αναγνωρισμένα σωματεία που αναφέρονται στο άρθρο 1, καθώς επίσης και από τα σωματεία που θα γίνουν μέλη της κατά τους όρους του καταστατικού. Τα σωματεία μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται από το καταστατικό. 

Αρθρο 6ον

ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

•  Για την προσχώρηση νέου μέλους απαιτείται:
α) 'Εγγραφη αίτηση προς την Διοίκηση της Π.Ο.ΞΕΝ. συνοδευόμενη από αντίγραφο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης από το οποίο να προκύπτει ότι τα μέλη του σωματείου έλαβαν γνώση του Καταστατικού της Π.Ο.ΞΕΝ. και με βάση αυτό αποφάσισαν την προσχώρηση.
β) Υποβολή μαζί με την αίτηση αντίγραφου του Καταστατικού και του Μητρώου μελών που είναι ταμειακώς εντάξει μέχρι της υποβολής της αίτησης.
γ) Πρακτικό εφορευτικής επιτροπής εκλογής της Διοικήσεως και Πρακτικό συστάσεως του Δ.Σ. του σε σώμα.
•  Η Διοίκηση μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση αν δεν πληρούνται οι όροι εισόδου και γνωστοποιεί ταύτην στο σωματείο έγγραφα μέσα σε ένα μήνα. Αν είναι απορριπτική η απόφαση πρέπει να περιέχει πλήρη αιτιολόγηση. Σωματείο που θεωρεί αβάσιμη την απόρριψη δύναται να προσφύγει στο Πανελλαδικό Συνέδριο. Η προσφυγή περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης του Συνεδρίου, μετά την υποβολή της.
•  Σωματείο που προέρχεται από άλλη κλαδική Ομοσπονδία γράφεται στην δύναμη της Π.Ο.ΞΕΝ., εφ΄ όσον έχει τις προϋποθέσεις και τηρουμένης της κατά τα άνω διαδικασίας, οι αντιπρόσωποι του όμως μπορούν να λάβουν μέρος στο Συνέδριο εφ΄ όσον εκλέχθησαν μετά την εγγραφή του. 

Αρθρο 7ον

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Η αποχώρηση κάθε σωματείου - μέλους από την Π.Ο.ΞΕΝ. είναι ελεύθερη και αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση του σωματείου. Την απόφαση αυτή γνωστοποιεί το Δ.Σ. του σωματείου στην Διοίκηση της Π.Ο.ΞΕΝ. με έγγραφό του, συνοδευόμενο από αντίγραφο των Πρακτικών της Γ.Σ. Η Διοίκηση της Π.Ο.ΞΕΝ. είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει στη διαγραφή του μέλους κατά την πρώτη συνεδρίαση της από της υποβολής της σχετικής περί αποχωρήσεως αποφάσεως. 

Αρθρο 8ον

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

•  Δικαιώματα:
α) Να συμμετέχουν με τους αντιπροσώπους τους στα συνέδρια και τα Γενικά Συμβούλια εκφράζοντας ελεύθερα τις απόψεις τους, να ασκούν έλεγχο και κριτική στην Διοίκηση.
β) Να εκλέγουν και εκλέγονται στα διάφορα όργανα της Ομοσπονδίας.
γ) Να ζητούν υλική και ηθική ενίσχυση και νομική κάλυψη της Π.Ο.ΞΕΝ. για την προώθηση των σκοπών τους και ικανοποίηση των συμφερόντων τους.
2) Υποχρεώσεις:
α) Να συμμορφώνονται και να τηρούν το καταστατικό της Π.Ο.ΞΕΝ.
β) Να εκπληρώνουν έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία.
γ) Να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνει ή συμμετέχει η Π.Ο.ΞΕΝ.
δ) Να υποβάλλουν στην Π.Ο.ΞΕΝ. εγκυκλίους και πράξεις Διοικήσεων που αφορούν θέματα εργασιακών σχέσεων, τροποποιήσεως καταστατικών, κανονισμών εργασίας, τις τυχόν Διαιτητικές αποφάσεις και γενικά να παρέχουν οποιοδήποτε στοιχείο τους ζητηθεί από την Διοίκηση.
ε) Να υποβάλλουν αμέσως μετά την διεξαγωγή αρχαιρεσιών, επίσημο αντίγραφο πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή και ανάδειξη των οργάνων τους και αντίγραφο Διοικητικού απολογισμού.
στ) Να προσκαλούν με έγγραφο την Ομοσπονδία να μετέχει με εκπρόσωπό της στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών τους, τουλάχιστον οκτώ (8) μέρες πριν την σύγκλιση και να δίνουν το λόγο στον εκπρόσωπο της Π.Ο.ΞΕΝ. και να αποδέχονται οπωσδήποτε τη διανομή ανακοινώσεων από όργανα της Π.Ο.ΞΕΝ. εφ΄ όσον πρόκειται για καθαρά συνδικαλιστικά και εργασιακά θέματα.
•  Σχέσεις Π.Ο.ΞΕΝ. και μελών της:
Δεν επιτρέπεται παρέμβαση της Π.Ο.ΞΕΝ. στα εσωτερικά των σωματείων - μελών της. 

Αρθρο 9ον

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Διαγράφονται τα μέλη, σε κάθε περίπτωση, με αιτιολογημένη απόφαση της Διοίκησης, που κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο μέλος μέσα σ΄ ένα μήνα, για:
α) Καθυστέρηση συνδρομών πάνω από έναν χρόνο. Στην περίπτωση αυτή το σωματείο επανεγγράφεται αφού εξοφλήσει τις οφειλόμενες συνδρομές.
β) Παραβίαση του καταστατικού. Η απόφαση πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των 2/3 των μελών της Διοίκησης. Προ της διαγραφής καλείται έγγραφα σε απολογία το υπό διαγραφή σωματείο - μέλος. 

Αρθρο 10ον

ΠΟΡΟΙ

Πόροι της Π.Ο.ΞΕΝ. είναι:
α) Το δικαίωμα εγγραφής του Σωματείου - μέλους, που ορίζεται σε 58,70 ευρώ.
β) Η ετήσια συνδρομή των σωματείων - μελών που ορίζεται σε ευρώ 10 κατά εγγεγραμμένο μέλος του σωματείου - μέλους της Π.Ο.ΞΕΝ.
γ) Τα έσοδα (τόκοι, πρόσοδοι) από την περιουσία της ως και κάθε μορφής εκδηλώσεις.
δ) Τυχόν δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες ή άλλες οικονομικές παροχές που γίνονται προς την Π.Ο.ΞΕΝ. χωρίς δέσμευση της και δεν γίνονται σε αντίθεση προς τους σκοπούς της και το Νόμο,
ε) Η οικονομική ενίσχυση ή χρηματοδότησή της από Ε.Ο.Τ., Υπουργεία, Ταμεία, Ε.Ε., Εργατική Εστία και οποιοδήποτε οργανισμό ή φορέα.
στ) Οι έκτακτες συνδρομές των μελών της που επιβάλλονται μετά από απόφαση οποιουδήποτε οργάνου της Διοίκησης.
ζ) Πάγιο τέλος ή ποσοστό επί των συναπτώμενων συμβάσεων συλλογικών ή κλαδικών, που θα παρακρατείται από τον εργοδότη, υπέρ της Π.Ο.ΞΕΝ. και θα αποδίδεται στο τέλος εκάστου μηνός. Οι λεπτομέρειες και το ποσόν ή ποσοστό θα καθορίζονται με απόφαση της Διοίκησης της Π.Ο.ΞΕΝ. 

Αρθρο 11ον

ΟΡΓΑΝΑ

Τα 'Οργανα της Π.Ο.ΞΕΝ. είναι:

  1. Το Συνέδριο (Γενική Συνέλευση) των αντιπροσώπων των σωματείων - μελών.
  2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και
  3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή 

Αρθρο 12ον

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (Γ.Σ.)

•  Συγκρότηση.
α) Συγκροτείται από αντιπροσώπους συνέδρους των σωματείων - μελών της δύναμης της Π.Ο.ΞΕΝ. που εκλέχθηκαν ειδικά στις τελευταίες προ του τακτικού συνεδρίου εκλογές.
β) Κάθε σωματείο εκπροσωπείται και διαθέτει αριθμό ψήφων ανάλογο με τον αριθμό των ψηφισάντων, σε περίπτωση δε κλάσματος που υπερβαίνει το ½, υπολογίζεται σαν ολόκληρη μονάδα.
γ) Για τη συμμετοχή στα Συνέδρια (Γ.Σ.) πρέπει το σωματείο να έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς την Ομοσπονδία που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό, μέχρι και τον προηγούμενο μήνα από εκείνον που διεξάγεται το Συνέδριο. 

Αρθρο 13ον

•  Οι αντιπρόσωποι των σωματείων και οι αναπληρωματικοί εκλέγονται από τις συνελεύσεις των μελών των σωματείων με ψηφοδέλτια και με μυστική ψηφοφορία, κατά τις αρχαιρεσίες γι a την ανάδειξη των οργάνων του σωματείου. Η θητεία των αντιπροσώπων διαρκεί μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες του σωματείου γι a την ανάδειξη των οργάνων. Σε περίπτωση παραίτησης της Διοίκησης του σωματείου-μέλους ή καθαίρεσής της γι a οποιονδήποτε λόγο, η θητεία των αντιπροσώπων ισχύει μέχρι τις νέες αρχαιρεσίες προς ανάδειξιν νέας Διοίκησης του σωματείου. Οι αντιπρόσωποι των σωματείων που έχουν εκλεγεί στην Διοίκηση της Ομοσπονδίας δεν δύναται να ανακληθούν κατά την διάρκεια της θητείας των. Μετά τις αρχαιρεσίες των σωματείων υποβάλλονται στην Διοίκηση της Ομοσπονδίας αντίγραφο ή απόσπασμα των πρακτικών αρχαιρεσίας. Τους τακτικούς αντιπροσώπους αντικαθιστούν οι αναπληρωματικοί, σύμφωνα με το πρακτικό ανακήρυξης της Εφορευτικής Επιτροπής, στις περιπτώσεις:
α) που σύμφωνα με το καταστατικό της οργάνωσης οι αντιπρόσωποι έχασαν την ιδιότητα του μέλους του σωματείου που εκπροσωπούν,
β) όταν αποδεδειγμένα υποβάλλουν την παραίτησή τους ή ανακληθούν νόμιμα, όπου επιτρέπεται,
γ) όταν δεν υπάρχει αναπληρωματικός, εφ΄ όσον είναι δυνατόν, γίνεται συμπληρωματική εκλογή από την Γενική Συνέλευση της Οργάνωσης γι a το υπόλοιπο της θητείας. 

Αρθρο 14ον

•  Το Συνέδριο (Γ.Σ.) των αντιπροσώπων είναι το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας και επιλαμβάνεται όλων των ζητημάτων που έχουν σχέση με την Ομοσπονδία, δηλαδή:
α) Εκλέγει εννεαμελή Διοίκηση, Εξελεγκτική Επίτροπή, αντιπροσώπους της Τριτοβάθμιας Οργάνωσης και Εφορευτική Επιτροπή γι a τις αρχαιρεσίες.
β) Διενεργεί έλεγχο διοικητικών και οικονομικών πράξεων της Διοίκησης.
γ) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του προηγούμενου οικονομικού έτους και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επόμενου.
δ) Τροποποιεί το παρόν καταστατικό και το προσαρμόζει προς την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία.
ε) Αποφασίζει γι a όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται από το καταστατικό ή ερμηνεύει τυχόν ασάφεια του καταστατικού.
•  Το τακτικό συνέδριο των αντιπροσώπων (Γ.Σ.) συγκαλείται κάθε χρόνο το πολύ μέσα στο τρίμηνο από την έναρξη του οικονομικού έτους, με έγγραφη πρόσκληση της Διοίκησης προς τους αντιπροσώπους τουλάχιστον 25 ημέρες πριν την σύγκλησή του. Κατά το συνέδριο αυτό μπαίνουν για έγκριση και έλεγχο των μελών:
α) Ο Διοικητικός Απολογισμός Διοίκησης,
β) Ο Οικονομικός Απολογισμός του προηγούμενου χρόνου και ο προϋπολογισμός του επόμενου,
γ) Η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση,
δ) Κάθε άλλο θέμα που υποβάλλεται από την Διοίκηση.
•  'Εκτακτο συνέδριο συγκαλείται όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο η Διοίκηση της Ομοσπονδίας με απόφαση της ή όταν ζητήσουν την σύγκλησή του το 1/10 τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει σωματείων-μελών, με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. που θα αναφέρει και τα θέματα για συζήτηση. Η Διοίκηση είναι υποχρεωμένη να συγκαλέσει το συνέδριο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης.
•  Στο συνέδριο μπορεί να προσκληθεί από την Διοίκηση της Ομοσπονδίας και να παρακολουθήσει ένας ή περισσότεροι εκπρόσωποι της Τριτοβάθμιας Οργάνωσης. 

Αρθρο 15ον

•  Το συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία:
α) 'Οταν παραβρίσκονται το 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων των σωματείων, που είναι οικονομικά εντάξει προς την Ομοσπονδία, και έχουν δικαίωμα ψήφου.
β) Αν (κατά την πρώτη σύγκληση) δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται νέα με τα ίδια θέματα, αφού περάσουν 3 το λιγότερο μέρες και μέσα σε 10 μέρες το πολύ από το συνέδριο. Σε αυτό το συνέδριο για να υπάρχει απαρτία πρέπει να παραβρίσκονται το 1 / 4 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τα ανωτέρω.
γ) Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται νέο μέσα σε 8 το πολύ μέρες, όπου πρέπει να παραβρίσκονται το 1/5 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων που έχουν κατά τα ανωτέρω δικαίωμα ψήφου.
δ) Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία στο συνέδριο, δεν μπορεί να συγκληθεί για το ίδιο θέμα νέο, πριν περάσει ένας μήνας. Αν μετά την παρέλευση αυτή του μήνα συγκληθεί νέο συνέδριο με τα ίδια θέματα, τότε αυτό θεωρείται σαν πρώτο και υπόκειται στην παραπάνω διαδικασία για την ύπαρξη απαρτίας.
ε) Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.
•  Οι αποφάσεις του συνεδρίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών εκτός από τις αρχαιρεσίες.
•  Αποκλείονται από το συνέδριο οι αντιπρόσωποι σωματείων-μελών που καθυστερούν τις συνδρομές τους και δεν τακτοποιούνται οικονομικά μέχρι και την προηγούμενη μέρα από το συνέδριο.
•  Αν πρόκειται για την διάλυση της Ομοσπονδίας ή τροποποίηση του καταστατικού συγκαλείται ειδικό συνέδριο, που βρίσκεται σε απαρτία με παρόντες τους μισούς (1/2) συν ένα τουλάχιστον αντιπροσώπους των σωματείων-μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, οι δε αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.
•  Η περιουσία της Ομοσπονδίας σε περίπτωση διάλυσης περιέρχεται στην Τριτοβάθμια Οργάνωση, εκτός και αν το συνέδριο αποφασίσει διαφορετικά.
•  Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου κηρύσσει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μέχρι ότου εκλεγεί το Προεδρείο του συνεδρίου, αποτελούμενο από τρία (3) μέλη, το οποίο και προεδρεύει στο συνέδριο. 

Αρθρο 16ον

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της Διοίκησης, Εξελεγκτικής Επιτροπής, Αντιπροσώπων για το συνέδριο της Τριτοβάθμιας Οργάνωσης και Αντιπροσώπων για τα διάφορα άλλα όργανα γίνονται κάθε 3 χρόνια, με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτιο με το σύστημα της απλής αναλογικής.
•  Οι διατάξεις των παραγρ. 2 - 5 του άρθρου 6 Ν.Δ. 4361/64 εφαρμόζονται.
•  Στο αρχαιρεσιακό συνέδριο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία Εφορευτική Επιτροπή από τρία (3) άτομα με ισάριθμα αναπληρωματικά με το σύστημα της απλής αναλογικής. Υποψήφιος για οποιοδήποτε όργανο δεν μπορεί να είναι και μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής. Το συνέδριο αποφασίζει την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, μετά από πρόταση
της Διοίκησης ή αντιπροσώπου.
•  Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες σε συνδυασμούς της προτίμησής τους ή μεμονωμένα με αυτοτελή ψηφοδέλτια. Οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού δεν μπορούν να υπερβαίνουν το διπλάσιο του αριθμού των οργάνων.
•  Ο συνδυασμός υποβάλλεται στην Εφορευτική Επιτροπή τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες (δεν ισχύουν οι προθεσμίες αν την ίδια ημέρα του συνεδρίου αποφασιστούν και οι αρχαιρεσίες) με έγγραφη κοινή δήλωση - αίτηση, υπογραμμένη από όλους τους υποψήφιους που παίρνουν μέρος σε αυτόν. Η αίτηση - δήλωση περιέχει τα ονοματεπώνυμά τους, το σωματείο από το οποίο προέρχονται και το συλλογικό όργανο για το οποίο είναι υποψήφιοι.
Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος υποβάλλει στην Εφορευτική Επιτροπή αίτηση κατά τον ίδιο τρόπο. Η Εφορευτική Επιτροπή τουλάχιστον 3 ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες ανακοινώνει τους υποψήφιους και κάνει γνωστούς τους συνδυασμούς με πρακτικό που τοιχοκολλάει στα γραφεία της Ομοσπονδίας.
•  Η Εφορευτική Επιτροπή αποφαίνεται για κάθε ανακύπτουσα αμφισβήτηση ή υποβαλλόμενη ένσταση κατά την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
•  Κατά τις αρχαιρεσίες πρέπει να παρευρίσκεται ένας Πρωτοδίκης που ρίζεται μετά από αίτηση της Διοίκησης από τον πρόεδρο του Πρωτοδικείου της έδρας της Ομοσπονδίας, ο οποίος προεδρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής. 

Αρθρο 17ον

1) Η ψηφοφορία γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου του ψηφοφόρου και την κάρτα του αντιπροσώπου που τυπώνει η Διοίκηση και ότι άλλο προβλέπει ο νόμος. Η Εφορευτική Επιτροπή κρατάει πρωτόκολλο ψηφοφορίας, στο οποίο αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός κάρτας του και ο αριθμός της ταυτότητάς του. Το πρωτόκολλο ψηφοφορίας κλείνει στο τέλος της ψηφοφορίας με πρακτικό που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, που είναι ο Δικαστικός και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και τους παρισταμένους αντιπρόσωπους των υποψηφίων.
•  Κατά την ψηφοφορία και την διαλογή δικαιούνται να παρίστανται ένας εκπρόσωπος κάθε συνδυασμού, που ορίζεται από τον συνδυασμό και εκπρόσωποι των μεμονωμένων υποψηφίων.
•  Μετά το τέλος της ψηφοφορίας γίνεται η καταμέτρηση και το άνοιγμα των φακέλων και ακολουθεί η διαλογή των ψηφοδελτίων κατά συνδυασμούς και μεμονωμένους υποψηφίους. Η ακυρότητα κρίνεται με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου κρίνεται διπλή.
•  Οι έδρες του συλλογικού οργάνου που πρόκειται να εκλεγεί ή ο αριθμός των αντιπροσώπων, καθώς επίσης και τα ισάριθμα σε κάθε περίπτωση αναπληρωματικά μέλη, κατανέμονται στους συνδυασμούς και στους μεμονωμένους υποψήφιους ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη κατά το σύστημα της απλής αναλογικής.
•  Χωριστός υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο γιά το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος, εφόσον ήταν υποψήφιος για την θέση αυτή.
•  Αν δεν κατέβουν στις εκλογές περισσότεροι από ένας συνδυασμοί ή μεμονωμένοι υποψήφιοι, ισχύει το πλειοψηφικό σύστημα. 

Αρθρο 18ον

Δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλοι οι αντιπρόσωποι, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου. 

Αρθρο 19ον

Το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο παραδίδει μέσα σε 8 ημέρες στο νέο το αρχείο και όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Ομοσπονδίας. Για την παράδοση υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο. 

Αρθρο 20ον

•  Η Ομοσπονδία διοικείται από εννέα (9) μέλη Διοίκησης, που εκλέγονται κάθε τρία (3) χρόνια με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτια από το συνέδριο των αντιπροσώπων των σωματείων.
•  Η Διοίκηση συγκαλείται μέσα σε 8 ημέρες από την εκλογή της από τον πλειοψηφίσαντα σύμβουλο του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού και σε άρνηση του από οποιονδήποτε σύμβουλο και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει δε με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα, Ταμία, Αν. Γραμματέα, Εφορο, Σύμβουλο Δημ.Σχέσεων και 2 Συμβούλους.
•  Τα μέλη της Διοίκησης είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από το καταστατικό και τις αποφάσεις των συνεδρίων.
•  Η Διοίκηση συνέρχεται τακτικά μία φορά τον μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, όταν παραστεί ανάγκη ή το ζητήσουν έγγραφα το 1/3 των μελών της, γράφοντας και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οπότε και αυτή συγκαλείται το αργότερο σε 8 ημέρες.
•  Η Διοίκηση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες οι μισοί συν ένας από τα μέλη της, παραβρίσκεται απαραίτητα ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις της παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
•  Η ανάκληση μέλους της Διοίκησης ή ολόκληρου του οργάνου γίνεται μόνο από το συνέδριο των αντιπροσώπων.
•  Η απώλεια της ιδιότητας του αντιπροσώπου σε μέλος της Διοίκησης της Ομοσπονδίας δεν το στερεί από το αξίωμα που έχει. 

Αρθρο 21ον

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η Διοίκηση είναι το εκτελεστικό όργανο της Ομοσπονδίας έχει τα παρακάτω καθήκοντα και δικαιώματα, εκτός από τα ειδικότερα που αναφέρονται σε άλλες διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
•  Εκτελεί τις αποφάσεις των συνεδρίων των αντιπροσώπων των σωματείων-μελών της δύναμης της Ομοσπονδίας.
•  Εφαρμόζει το καταστατικό, φροντίζει για όλα τα ζητήματα των σωματείων, συντάσσει την διοικητική λογοδοσία δια του Προέδρου και Γεν. Γραμματέα και την ταμειακή λογοδοσία δια του Ταμία και τις υποβάλλει στο συνέδριο, προσλαμβάνει και απολύει έμμισθους υπαλλήλους της Ομοσπονδίας, καθορίζοντας και την αποζημίωσή τους.
•  Παρακολουθεί τη δράση των σωματείων της δύναμής του και τις Γενικές Συνελεύσεις τους, ορίζοντας από τα μέλη της αντιπροσώπους που θα παρευρεθούν σε αυτές με δικαίωμα λόγου.
•  Συγκαλεί σε κοινές συσκέψεις τα Δ.Σ. των σωματείων-μελών του, όλων και μέρους τους, όταν το κρίνει σκόπιμο,
•  Κηρύσσει Πανελλήνιες απεργίες όλων των σωματείων- μελών της ή μέρους τους, σύμφωνα με τις κάθε φορά ανάγκες και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.
•  Υποβάλλει συνοπτική έκθεση των ενεργειών της σε κάθε συνέδριο των αντιπροσώπων και λογοδοτούν για όλες τις πράξεις κι ενέργειές της.
•  Ενεργεί μέσα στα πλαίσια του νόμου και του καταστατικού με τον κατά την κρίση της ενδεδειγμένο τρόπο για την λύση των διαφόρων ζητημάτων των σωματείων-μελών της και όλων των εργαζομένων της περιοχής και για την διεκδίκηση και προαγωγή των επαγγελματικών τους συμφερόντων.
•  Αν μέλος της Διοίκησης παραιτηθεί ή απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από 3 κατά σειρά συνεδριάσεις της Διοίκησης, εκπίπτει από το αξίωμά του και αντικαθίσταται από τον αναπληρωματικό του κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 20, παρ. 6 περί αρχαιρεσιών του παρόντος καταστατικού. 

Αρθρο 22ον

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος από κοινού με τον Γενικό Γραμματέα εκπροσωπεί την Ομοσπονδία σε κάθε Διοικητική ή Δικαστική αρχή, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όπως και απέναντι τρίτων. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Διοίκησης, στις τοπικές συσκέψεις, συγκαλεί την Διοίκηση σε συνεδριάσεις, μαζί με τον Γεν. Γραμματέα διευθύνει τις συζητήσεις, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη με τον Γεν. Γραμματέα και υπογράφει με αυτόν τα έγγραφα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Διοικήσεων, καθώς και κάθε έγγραφο που έχει σχέση με την Διοίκηση, υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων και φροντίζει για την πιστή εφαρμογή του καταστατικού και των αποφάσεων των συνεδρίων και της Διοίκησης. Σε περίπτωση που μείνει κενή η θέση του Προέδρου συνέρχεται έκτακτα η Διοίκηση μέσα σε 8 ημέρες, συγκαλούμενη από τον Αντιπρόεδρο και εκλέγει από τα μέλη τον νέο Πρόεδρο. 

Αρθρο 23ον

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται από οποιονδήποτε λόγο σε όλα τα γενικά καθήκοντα και δικαιώματα. 

Αρθρο 24ον

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τις υπηρεσίες της Ομοσπονδίας, καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Διοίκησης και των συνεδρίων. Επιμελείται τα πρακτικά τους, διεξάγει την αλληλογραφία, κρατάει την σφραγίδα, το αρχείο, το πρωτόκολλο, το μητρώο και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Διοίκησης. Ο Γενικός Γραμματέας σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα. 

Αρθρο 25ον

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας κρατάει το μητρώο των μελών σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα, τον βοηθάει στην εκτέλεση των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει αν απουσιάζει ή εμποδίζεται. Ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας έχει επίσης τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
•  Επιμελείται για την οργάνωση των συνεδρίων και των συσκέψεων των Διοικητικών Συμβουλίων και Πρόεδρων- Γεν. Γραμματέων και οργανώσεων-μελών της Ομοσπονδίας.
•  Παρακολουθεί την πορεία της δράσης και της οργάνωσης των οργανώσεων-μελών της Ομοσπονδίας και υποβάλλει προς την Διοίκηση εκθέσεις για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους και
•  Διαχειρίζεται όλα τα οργανωτικά θέματα της Ομοσπονδίας μετά από σχετικές τους εισηγήσεις και αντίστοιχες αποφάσεις της Διοίκησης. 

Αρθρο 26ον

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή εκδίδοντας διπλότυπες ή τριπλότυπες αποδείξεις, με βάση εντάλματα υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα. Δεν μπορεί να κάνει καμία πληρωμή χωρίς απόφαση της Διοίκησης. Φυλάει την περιουσία της Ομοσπονδίας και δεν μπορεί να κρατάει στα χέρια του περισσότερες από 50.000 δρχ., το δε υπόλοιπο το καταθέτει στην Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, με απόφαση της Διοίκησης. Μπορεί να αποσύρει μέρος ή και ολόκληρο το κεφάλαιο με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο, Γεν. Γραμματέα και Ταμία και που να συνοδεύεται με σχετικό απόσπασμα της απόφασης της Διοίκησης. Ο Ταμίας κάθε εξάμηνο και έκτακτα, όταν το ζητήσει η Διοίκηση, συντάσσει λεπτομερή απολογισμό της διαχείρισής του, που την υποβάλλει στην Διοίκηση. Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων και κάθε ανωμαλία στην διαχείρισή τους. Είναι υποχρεωμένος να κρατάει τα βιβλία που προβλέπονται από τον νόμο, δηλ. βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών, καθώς και βιβλίο περιουσίας κινητής και ακίνητης. Κάθε χρόνο και μέσα σ΄ ένα τρίμηνο από την λήξη του οικονομικού έτους, ο Ταμίας δια της Διοίκησης υποβάλλει υποχρεωτικά στο συνέδριο των αντιπροσώπων τον απολογισμό του προηγούμενου οικονομικού έτους και τον προϋπολογισμό του επόμενου, με την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για έγκριση. 'Οταν ο Ταμίας κωλύεται αναπληρώνεται από ένα μέλος της Διοίκησης με απόφασή της. 

Αρθρο 27ον

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ

Ο Εφορος φροντίζει για την περιουσία της Ομοσπονδίας, για τις διαλέξεις, τα σεμινάρια, τις ψυχαγωγικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, τις εκδρομές, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοίκησης. 

Αρθρο 28ον

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων είναι υπεύθυνος για κάθε δημόσια εκδήλωση της Ομοσπονδίας και σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα για τον Τύπο. Φροντίζει με τον Πρόεδρο για την διανομή των ανακοινώσεων στα μέλη, των ανακοινώσεων της Ομοσπονδίας προς τον ημερήσιο Τύπο και τα Μέσα Ενημέρωσης και την αποστολή τηλεγραφημάτων και εγγράφων προς τους αρμόδιους φορείς. Φροντίζει επίσης για την εκτύπωση και κυκλοφορία των εντύπων. 

Αρθρο 29ον

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Με απόφαση της Διοίκησης μπορούν να συγκροτηθούν Επιτροπές από τους εκπροσώπους των σωματείων - μελών, που σε συνεργασία με την Διοίκηση θα αναλαμβάνουν και θα φέρνουν σε πέρας διάφορα θέματα και δουλειές που προγραμματίζονται από την Διοίκηση. Μέλη των Επιτροπών μπορούν να ορίζονται και μέλη των σωματείων της δύναμης της Ομοσπονδίας. 

Αρθρο 30ον

Στον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και στα μέλη της Διοίκησης της Ομοσπονδίας είναι δυνατόν να χορηγούνται αποζημιώσεις όταν απασχολούνται με υποθέσεις της Ομοσπονδίας με απόφαση της Διοίκησης. 

Αρθρο 31ον

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο έλεγχος και η εποπτεία των οικονομικών ασκείται από τριμελή (3) εξελεγκτική επιτροπή, που εκλέγεται μαζί με την Διοίκηση από το Συνέδριο των αντιπροσώπων. Η θητεία της είναι τριετής. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει, ελέγχει κάθε χρόνο την οικονομική διαχείριση, τα πραγματοποιηθέντα έσοδα, τις πηγές τους και τις δαπάνες που έγιναν και στη συνέχεια υποβάλλει τις εκθέσεις της στο συνέδριο των αντιπροσώπων. Στην διάθεσή της τίθενται από την Διοίκηση τα βιβλία διαχείρισης και όλα τα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαχειριστικές ανωμαλίες, η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκαλεί έκτακτα την Διοίκηση, ορίζοντας και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία και εισηγείται. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρό της και βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα 2 από τα 3 μέλη της. Εκτός από τους τακτικούς ελεγκτές, εκλέγονται και αναπληρωματικοί κατά τις αρχαιρεσίες, που καλούνται σε περίπτωση χήρευσης της θέσης του τακτικού μέλους. 

Αρθρο 32ον

ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

•  Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας μπορεί, όταν κρίνει σκόπιμο, να συγκαλέσει τοπικές συνδιασκέψεις των Δ.Σ. των σωματείων - μελών της, για διαφώτιση, ενημέρωση και προβληματισμό πάνω σε διάφορα εργατοκοινωνικά ζητήματα μεγάλης σημασίας.
•  Οι αποφάσεις της τοπικής συνδιάσκεψης των Δ.Σ. έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν δεσμεύουν την Διοίκηση. 

Αρθρο 33ον

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΛΑΒΑΡΟ

Η Ομοσπονδία έχει σφραγίδα στρογγυλή, με δύο ομόκεντρους κύκλους. Στο εσωτερικό υπάρχει ένας αρχαίος ναός και από κάτω το έτος σύστασης της Ομοσπονδίας 1985, και στον εξωτερικό κύκλο ο τίτλος στην ελληνική ¨ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΕΝΑΓΩΝ¨ και εντός παρενθέσεως (Π.Ο..ΞΕΝ.). Επίσης η Ομοσπονδία έχει και σφραγίδα στην αγγλική γλώσσα με τίτλο ¨ PANHELLENIC TOURIST GUIDES FEDERATION ¨ και στο κέντρο την ημερομηνία 1985. 

Αρθρο 34ον

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Η Ομοσπονδία με απόφαση του συνεδρίου της συμμετέχει στην Τριτοβάθμια Οργάνωση. Οι αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας στα Πανελλαδικά Συνέδρια της Τριτοβάθμιας Οργάνωσης εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού μαζί με τα όργανα της Διοίκησης, για ισόχρονη θητεία και με απλή αναλογική. Η αντιπροσώπευση γίνεται σύμφωνα με το καταστατικό της Τριτοβάθμιας Οργάνωσης. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Μέσα σε δύο μήνες μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού από το Πρωτοδικείο, συγκαλείται έκτακτο συνέδριο για εκλογή των οργάνων με το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής. 

Αθήνα 29.03.1986 
ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΜΕΛΗ:

1) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΛΕΞ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ 

2) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΥΣΑΛΟΣ 

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτότυπου καταστατικού σωματείου του εγκριθέντος δια της υπ΄ αριθ. 1993/86 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρηθέντα εις το βιβλίον αναγνωρισμένων σωματείων υπ΄ αυξ. Αριθ. 407, ειδ. 4195 / 03.07.1986